Regulamin i umowa licencyjna (nieaktualne)

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015    |    Wejście w życie: 18.05.2015


Regulamin świadczenia usług oraz umowa licencyjna

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i oprogramowania („Usługi”).
Usługi świadczone są przez Eleet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Eleet”), której siedziba znajduje się pod adresem: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań, Polska. Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje niniejsze warunki i zawiera umowę z Eleet. Prosimy o ich dokładne przeczytanie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek warunek niniejszego regulaminu lub umowy licencyjnej, powinien natychmiast przestać korzystać z Usług oraz zwrócić, usunąć lub zniszczyć posiadane przez siebie kopie Oprogramowania. Regulamin i umowa licencyjna zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek konfliktów pomiędzy tłumaczeniami i wersją angielską, wersja angielska jest wiążąca.

1. Korzystanie z Usług
Serwis pclogger.net, w tym konto Eleet, panel administracyjny admin.pclogger.net to podstawowe usługi objęte tą umową. Te usługi, a także inne oprogramowanie, witryny oraz usługi, w których zamieszczono link do niniejszej umowy, są łącznie określane jako „Usługi”. Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Eleet. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem. W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług, oprogramowania ani do dostępnych treści. W Polityce prywatności Eleet wyjaśniono sposoby traktowania danych osobowych użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z Usług. Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że Eleet może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

2. Konto Eleet
Eleet udostępnia konto Eleet w postaci usługi umożliwiającej logowanie się do produktów, witryn sieci Web i Usług. Aby uzyskać dostęp do Usług, Użytkownik musi być zalogowany za pomocą konta Eleet. Podczas tworzenia konta Eleet Użytkownik jest proszony o podanie adresu e-mail, własnego hasła oraz określonych informacji (imię, nazwisko, organizacja).

3. Treści użytkownika w Usługach
Nasze Usługi umożliwiają użytkownikowi wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie treści. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych treści. Przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując, wysyłając lub odbierając treści do lub za pośrednictwem Usług, użytkownik udziela firmie Eleet (i jej współpracownikom) ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie opracowań. Użytkownik w ramach tej licencji przyznaje prawa w ograniczonym celu obejmującym utrzymywanie, promocję i udoskonalanie Usług, tworzenie nowych usług oraz prowadzenie i publikowanie badań naukowych. Licencja pozostanie w mocy nawet wówczas, gdy użytkownik przestanie korzystać z Usług. Użytkownik musi mieć niezbędne prawa do udzielenia powyższej licencji na wszelkie treści, które przesyła do Usług.

4. Oprogramowanie wykorzystywane w Usługach
Usługa do prawidłowego działania wymaga Oprogramowania do pobrania, może ono być automatycznie aktualizowane na urządzeniu użytkownika, gdy zostanie udostępniona nowa wersja lub funkcja. Niektóre Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi dostosowanie ustawień aktualizacji automatycznych. Eleet udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie Oprogramowania udostępnionego przez Eleet w ramach Usług zgodnie z treścią umowy licencyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Modyfikowanie lub likwidowanie Usług
Stale zmieniamy i udoskonalamy Usługi. Możemy dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi. Jeśli podejmiemy decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomimy o tym użytkowników oraz umożliwimy im pobranie informacji z danej Usługi. Nie zakończymy świadczenia Usług w okresie trwania płatnych subskrypcji na te Usługi.

6. Opłaty
Jeśli z korzystaniem z wybranych usług jest związana określona opłata, Użytkownik zobowiązuje się uregulować tę opłatę. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczanie wszelkich opłat wymienionych w Formularzu zamówienia na ustalonych z góry warunkach płatności. W opłatach nie jest uwzględniony podatek obrotowy, z tytułu użytkowania, VAT ani inne podatki (w tym mające zastosowanie podatki potrącane u źródła), których uregulowanie spoczywa w całości na Użytkowniku. Koszty opłat bankowych ponosi Użytkownik. Wszystkie opłaty należy uiszczać w walucie podanej w Formularzu zamówienia, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli przyjęta przez Użytkownika oferta usług obejmuje świadczenie usług przez określony czas i w określonej cenie, cena ta będzie obowiązywać do zakończenia okresu obowiązywania oferty. Jeśli po tym okresie Użytkownik będzie chciał nadal korzystać z usług, będzie musiał zaakceptować nową ofertę i cenę. Roczne subskrypcje Usług z końcem każdego roku rozliczeniowego są automatycznie odnawiane na kolejny rok, o ile Użytkownik nie anuluje subskrypcji Usług w formie pisemnej nie później niż na 28 dni przed końcem bieżącego roku rozliczeniowego. Użytkownik może anulować zakup subskrypcji Usług lub Licencji w ciągu 30 dni od daty zakupu wysyłając wiadomość e-mail lub list.

7. Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności
Eleet udostępnia Usługi w „stanie takim, w jakim się znajdują”, „z wszelkimi błędami” i „w zależności od dostępności”. Eleet nie gwarantuje dokładności i terminowości informacji dostępnych za pośrednictwem Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że systemy komputerowe i telekomunikacyjne nie są wolne od wad i że czasami ulegają awariom. Eleet nie może zagwarantować, że Usługi będą działać bez zakłóceń, terminowo, bezpiecznie i bez błędów. Ani Eleet, ani podmioty stowarzyszone, sprzedawcy, dystrybutorzy i dostawcy Eleet nie udzielają żadnych wyraźnych gwarancji, rękojmi ani zapewnień. Użytkownikowi przysługują wszelkie gwarancje i rękojmie przewidziane przez prawo, Eleet nie udziela jednak żadnych innych gwarancji ani rękojmi. Eleet wyłącza wszelkie dorozumiane gwarancje i formy rękojmi, w tym gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, solidności wykonania i nienaruszalności praw osób trzecich w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

8. Odpowiedzialność za Usługi
Jeśli jest to dozwolone przez prawo, firma Eleet ani jej dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, przychody ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne ani moralne, a także odszkodowania z tytułu strat moralnych. W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność firmy Eleet, jej dostawców i dystrybutorów z tytułu wszelkich roszczeń na mocy niniejszych warunków, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do kwoty zapłaconej nam przez użytkownika za korzystanie z Usług.

9. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Użytkownik i Eleet bezwarunkowo i nieodwołalnie wyrażają zgodę na jurysdykcję wyłączną sądu w Poznaniu (Polska). Użytkownik i Eleet zrzekają się prawa sprzeciwu względem powyższych zapisów w związku z jakimikolwiek działaniami, pozwami lub postępowaniami dotyczącymi niniejszej umowy.

10. Dodatkowe informacje
Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Usługi, musi przestać z niej korzystać. Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe. Wszelkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomość e-mail stanowi wystarczającą formę powiadomień. Wszelkie powiadomienia należy kierować na adres: Eleet Sp. z o.o. Ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406 61-441 Poznań (Poland) Email: office[*at*]pclogger.net

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnionego przez Eleet

Niniejsza Umowa licencyjna dotyczy Użytkownika oraz firmy Eleet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Eleet”), której siedziba znajduje się pod adresem: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań, Polska, w zakresie licencjonowania i użytkowania tworzonego przez Eleet oprogramowania, które to pojęcie obejmuje oprogramowanie oraz wszystkie jego wersje, funkcje, aplikacje i moduły zwane dalej „Oprogramowaniem”. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie wspólnie z Regulaminem świadczenia usług (dostępnym pod adresem: http://www.pclogger.net/Terms.html). Użytkownik, klikając “akceptuję”, pobierając lub wykorzystując oprogramowanie w inny sposób, wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy licencyjnej oraz regulaminu świadczenia usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek warunek niniejszej umowy licencyjnej lub regulaminu świadczenia usług, powinien natychmiast zwrócić, usunąć lub zniszczyć posiadane przez siebie kopie oprogramowania.

1. Zakres licencji
Eleet udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania w okresie ważności subskrypcji Usług lub licencji podanym na formularzu zamówienia oprogramowania (“Formularzu zamówienia”). Udziela się licencji niewyłącznej i nieprzekazywalnej, a jej zakres zależy od rodzaju zakupionej subskrypcji Usług lub licencji. Rodzaj i szczegóły zawarte są w Formularzu zamówienia, na stronie internetowej www.pclogger.net lub we wszelkich informacjach dotyczących subskrypcji Usług lub licencji otrzymanych przez Użytkownika w formie pisemnej od Eleet.

2. Ograniczenia
Użytkownik nie może przekazywać, przydzielać lub udzielać sublicencji na prawa wynikające z licencji osobom lub podmiotom trzecim ani wykorzystywać lub zezwalać na wykorzystanie Oprogramowania do realizacji usług przez osoby trzecie. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego takiego Oprogramowania ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub użytkownik ma nasze pisemne pozwolenie.

3. Zastrzeżenie praw
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem są własnością Eleet i jej licencjodawców. Prawa do Oprogramowania są udzielane na zasadzie licencji (a nie sprzedaży). Użytkownik nie posiada praw ani uprawnień do Oprogramowania za wyjątkiem ograniczonych praw udzielonych mu na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej. Eleet i jej licencjodawcy zachowują prawo własności do wszystkich kopii i zastrzegają sobie wszelkie prawa nieudzielone Użytkownikowi wprost w ramach niniejszej Umowy licencyjnej.

4. Prywatność
Informacje na temat zasad ochrony danych przez Eleet są zawarte w Polityce prywatności Eleet na stronie: http://www.pclogger.net/Privacy.html. W treści jej zasad objaśniono, jak Eleet traktuje dane osobowe oraz chroni prywatność użytkowników Usług i Oprogramowania. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności Eleet.

5. Aktualizacje
Oprogramowanie używane przez Użytkownika może co pewien czas automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Aktualizacje te mają na celu udoskonalenie, rozszerzenie oraz dalsze rozbudowanie Usług oraz Oprogramowania i mogą przyjmować postać poprawek błędów, rozszerzeń funkcji, nowych modułów Oprogramowania lub całkowicie nowych wersji. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie takich aktualizacji (i zezwala Eleet na ich dostarczanie) w ramach korzystania z subskrypcji lub licencji.

6. Opłaty
Licencja udzielana jest Użytkownikom w dwóch trybach, zależnie od opcji wskazanych w Formularzu zamówienia. Licencja udzielana jest bezpłatnie Użytkownikom, którzy korzystają z ważnej subskrypcji na Usługi, tylko i wyłącznie w celu świadczenia tych Usług i do momentu zakończenia ważnej subskrypcji (płatnej lub bezpłatnej). Licencja udzielana jest odpłatnie Użytkownikom, którzy wybrali zakup w formie licencji (oprogramowanie w wersji on-premises). W takim przypadku niniejsza Umowa licencyjna obejmuje wszelkie udostępnione przez Eleet składniki oprogramowania niezbędne do działania systemu. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczanie wszelkich opłat wymienionych w Formularzu zamówienia na ustalonych z góry warunkach płatności. W opłatach nie jest uwzględniony podatek obrotowy, z tytułu użytkowania, VAT ani inne podatki (w tym mające zastosowanie podatki potrącane u źródła), których uregulowanie spoczywa w całości na Użytkowniku. Koszty opłat bankowych ponosi Użytkownik. Wszystkie opłaty należy uiszczać w walucie podanej w Formularzu zamówienia, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Użytkownik może anulować zakup subskrypcji Usług lub Licencji w ciągu 30 dni od daty zakupu wysyłając wiadomość e-mail lub list.

7. Czas obowiązywania i warunki rozwiązania
W przypadku subskrypcji Usług, Prawo Użytkownika do korzystania z Oprogramowania ustaje ze skutkiem natychmiastowym po upływie okresu ważności subskrypcji określonego w Formularzu zamówienia. W przypadku płatnej licencji, Użytkownik posiada prawo do korzystania z Oprogramowania bez ograniczenia czasowego, chyba że inne umowy lub postanowienia stanowią inaczej. Roczne subskrypcje Usług z końcem każdego roku rozliczeniowego są automatycznie odnawiane na kolejny rok, o ile Użytkownik nie anuluje subskrypcji Usług w formie pisemnej nie później niż na 28 dni przed końcem bieżącego roku rozliczeniowego. Eleet zastrzega sobie prawo do podniesienia cen subskrypcji Usług w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkownika z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik może anulować subskrypcję w formie pisemnej przed wejściem nowej ceny w życie. W przypadku Użytkowników korzystających z darmowej subskrypcji, każda ze stron może w dowolnym momencie zakończyć użytkowanie licencji. Eleet może zerwać niniejszą Umowę licencyjną z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, anulować prawa Użytkownika do korzystania z Oprogramowania lub podjąć inne środki w przypadku złamania przez Użytkownika jakichkolwiek zobowiązań. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik jest zobowiązany całkowicie zaprzestać korzystania z Oprogramowania, zniszczyć wszystkie jego kopie i elementy składowe lub zwrócić je na żądanie Eleet.

8. Gwarancje
Oprogramowanie jest dostarczane użytkownikowi “w stanie takim, w jakim jest”. Eleet nie gwarantuje, że parametry lub funkcje produktu będą zgodne z wymaganiami użytkownika, działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów ani że wady produktu zostaną poprawione. Eleet nie gwarantuje, że produkt będzie działać prawidłowo z oprogramowaniem lub innymi produktami będącymi dziełem stron trzecich. Ponadto, Eleet nie gwarantuje, że produkt lub jego specjalnie przygotowane wersje będą nadal dostępne w sklepach internetowych prowadzonych przez strony trzecie lub dostępne na specjalne urządzenia lub systemy wyprodukowane przez strony trzecie.

9. Ograniczenie odpowiedzialności
O ile w niniejszej Umowie licencyjnej nie stwierdzono inaczej, odpowiedzialność Eleet dotyczy przypadków naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. Eleet ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód – powstałych z dowolnych przyczyn prawnych – wyłącznie w przypadkach celowych lub rażących zaniedbań. Nasza odpowiedzialność jest jednak ograniczona do usunięcia dającej się przewidzieć, typowej szkody. Eleet w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne, niebezpośrednie lub wtórne. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku, gdy firma Eleet w złej wierze ukryłaby wadę lub przyjęła odpowiedzialność za stan Oprogramowania. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Eleet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Oprogramowania stron trzecich i jego wykorzystywania przez Użytkownika.

10. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Użytkownik i Eleet bezwarunkowo i nieodwołalnie wyrażają zgodę na jurysdykcję wyłączną sądu w Poznaniu (Polska). Użytkownik i Eleet zrzekają się prawa sprzeciwu względem powyższych zapisów w związku z jakimikolwiek działaniami, pozwami lub postępowaniami dotyczącymi niniejszej umowy.

11. Dodatkowe informacje
Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług lub Oprogramowania, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana pod adresem: http://www.pclogger.net/Terms.html. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Usługi lub postanowień umowy licencyjnej, musi przestać korzystać z subskrypcji Usług lub Oprogramowania. Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe. Wszelkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomość e-mail stanowi wystarczającą formę powiadomień. Wszelkie powiadomienia należy kierować na adres: Eleet Sp. z o.o. Ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406 61-441 Poznań (Poland) Email: office[*at*]pclogger.net

Poprzednie wersje:
01.01.2015 - 17.05.2015 - Treść niedostępna, nie obowiązuje.